Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 07/2021
Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH (NDE. JSC)

Thư mời cung ứng dịch vụ xử lý nước rích bãi rác khu liên hợp XLRT
Thư mời cung ứng dịch vụ xử lý nước rích bãi rác khu liên hợp XLRT ngày 25/03/2021 CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH (NDE. JSC)

Công bố thông tin cổng điện tử ngày 04.03.2021
Công bố thông tin cổng điện tử ngày 04.03.2021 CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH (NDE. JSC)

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH (NDE. JSC) Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu

Thư mời cung ứng dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, đại tu hệ thống xe chuyên dùng
Thư mời cung ứng dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, đại tu hệ thống xe chuyên dùng CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá cho 02 xe ô tô thanh lý

Thông báo giao dịch cổ phiếu
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ

Hợp đồng kiểm toán
Hợp đồng kiểm toán về việc kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH

Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần
Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH (NDE. JSC)

Hồ sơ công bố thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN  MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH (NDE. JSC)
Chi tiết Hồ sơ đăng ký thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH (NDE. JSC)

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN  MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH (NDE. JSC)
THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH  DO ỦY BAN NHÂN

Thông báo mất giấy chứng nhận sở hữu cổ phần ông Phùng Minh Trường
Đơn báo mất và xin cáp lại GCNSHCP và Thông báo mất GCN SH cổ phần

Công bố thông tin cổng điện tử ngày 02.03.2020
Công ty Cổ phần Môi trường Nam Định Công bố thông tin cổng điện tử ngày 02.03.2020 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Bản cung cấp thông tin
Bản cung cấp thông tin cổ đông của Công ty Cổ phần Môi trường Nam Định. Tải tài liệu tại đây

Công bố thông tin ngày đăng ký cuối tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 và nghị quyết HĐQT (01/03/2019)
Công bố thông tin ngày đăng ký cuối tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 và nghị quyết số 15/NQ- HĐQT Công ty CP Môi trường Nam Định (01/03/2019)

Công bố thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
Công bố thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội tháng 09 năm 2018.Xem tại liệu tại đây

Phụ lục 03, Bản cung cấp thông tin
Phụ lục 03, Bản cung cấp thông tin 

Bài viết mới nhất
26/08/2021 / Admin
BCTC kiểm toán cho năm tài chính tại ngày 31.12.2020 CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH
15/07/2021 / Admin
Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH (NDE. JSC)
15/07/2021 / Admin
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH (NDE. JSC)
29/05/2021 / Admin
1. Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty 2. Quy chế hoạt động của HĐQT công ty 3. Nghị quyết ban hành quy chế làm việc ban kiểm soát 4. Quy chế quản trị công ty CP
26/05/2021 / Admin
Nghị quyết HĐQT chi tra cổ tức 2020
Tin đã đăng

Thông tin liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH
52/93 Quang Trung, P. Quang Trung, TP Nam Định, tỉnh Nam Định
 0350.3848.141
moitruongnamdinh@gmail.com
http://moitruongnamdinh.com.vn

Về chúng tôi

Thu gom rác thải sinh hoạt cho các tổ chức cơ quan và các hộ gia đình, nghiên cứu ứng dụng, chế biến và tái chế chất thải; Liên doanh, liên kết và thực hiện các dự án đầu tư trong vào ngoài nước thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường, tư vấn thiết kế các công trình về môi trường...
Copyright 2016 © moitruongnamdinh.com.vn