Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn
Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn Đại hội đồng cổ đông, CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH (NDE. JSC)

Báo cáo tình hình quản trị CÔNG TY CỔ PHẦN  MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH
Báo cáo tình hình quản trị công ty ngày 28.01.2021, CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng trả tiền cổ tức (24.4.2020)
. Ngày đăng: 24/04/2020
CÔNG TY CỔ PHẦN  MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH Thông báo ngày đăng ký cuối cùng trả tiền cổ tức. Chi tiết tại đây

Nghị quyết và biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
Nghị quyết và biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH (NDE. JSC)

Tài liệu đại hội cổ đông năm 2020
Tài liệu đại hội cổ đông năm 2020 của CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH (NDE. JSC)

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty Cổ phần Môi trường Nam Định

Thông báo thay đổi nhân sự
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH (NDE. JSC) Thông báo thay đổi nhân sự

Nghị quyết và biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
. Ngày đăng: 14/04/2019
Nghị quyết và biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH (NDE. JSC)

Tờ trình (Đã chỉnh sửa) về việc báo cáo mức chi trả tiền lương, thù lao năm 2018 và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2019
Tờ trình (Đã chỉnh sửa) về việc báo cáo mức chi trả tiền lương, thù lao năm 2018 và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2019 của CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH

Đại hội đồng cổ đông 2019
Hội Đồng Quản trị, Công ty Cổ phần Môi trường Nam Định kính gửi đến Quý cổ đông TB mời họp, chương trình Đại hội, các tài liệu liên quan đến Đại hội cổ đông 2019

Nghị quyết và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
Nghị quyết và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN  MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH 

Tài liệu đại hội đồng cổ đông 2018
Tài liệu đại hội đồng cổ đông 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH (NDE. JSC)

Báo cáo thường niên 2017 - Công ty Cổ phần Môi trường Nam Định
Tài liệu Báo cáo thường niên 2017 - Công ty Cổ phần Môi trường Nam Định

Nghị quyết thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát
Nghị quyết thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Môi trường Nam Định

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Môi trường Nam Định cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017

Thông báo Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Công bố thông tin và Nghị quyết Hội đồng Quản trị CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH
Văn bản công bố thông tin trên cổng Thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Nghị quyết Hội đồng Quản trị CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH 

Nghị quyết và Biên bản và  đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Nghị quyết và Biên bản và đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Tài liệu đại hội cổ đông thường niên 2017
. Ngày đăng: 20/04/2017
Danh sách đại hội cổ đông thường niên 2017, download từng file hoặc download file nén zar

Bài viết mới nhất
04/03/2021 / Admin
Công bố thông tin cổng điện tử ngày 04.03.2021 CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH (NDE. JSC)
29/01/2021 / Admin
Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn Đại hội đồng cổ đông, CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH (NDE. JSC)
29/01/2021 / Admin
Báo cáo tình hình quản trị công ty ngày 28.01.2021, CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH
13/01/2021 / Admin
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH (NDE. JSC) Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu
18/12/2020 / Admin
Thư mời cung ứng dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, đại tu hệ thống xe chuyên dùng CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH
Tin đã đăng

Thông tin liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH
52/93 Quang Trung, P. Quang Trung, TP Nam Định, tỉnh Nam Định
 0350.3848.141
moitruongnamdinh@gmail.com
http://moitruongnamdinh.com.vn

Về chúng tôi

Thu gom rác thải sinh hoạt cho các tổ chức cơ quan và các hộ gia đình, nghiên cứu ứng dụng, chế biến và tái chế chất thải; Liên doanh, liên kết và thực hiện các dự án đầu tư trong vào ngoài nước thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường, tư vấn thiết kế các công trình về môi trường...
Copyright 2016 © moitruongnamdinh.com.vn