Nghị quyết và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
Nghị quyết và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN  MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH 

Tài liệu đại hội đồng cổ đông 2018
Tài liệu đại hội đồng cổ đông 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH (NDE. JSC)

Báo cáo thường niên 2017 - Công ty Cổ phần Môi trường Nam Định
Tài liệu Báo cáo thường niên 2017 - Công ty Cổ phần Môi trường Nam Định

Nghị quyết thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát
Nghị quyết thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Môi trường Nam Định

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Môi trường Nam Định cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017

Thông báo Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Công bố thông tin và Nghị quyết Hội đồng Quản trị CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH
Văn bản công bố thông tin trên cổng Thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Nghị quyết Hội đồng Quản trị CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH 

Nghị quyết và Biên bản và  đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Nghị quyết và Biên bản và đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Tài liệu đại hội cổ đông thường niên 2017
. Ngày đăng: 20/04/2017
Danh sách đại hội cổ đông thường niên 2017, download từng file hoặc download file nén zar

Bài viết mới nhất
23/11/2018 / Admin
Hợp đồng kiểm toán - về việc kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 của Công ty Cổ phần Môi trường Nam Định.Xem chi tiết tại đây
27/09/2018 / Admin
Công bố thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội tháng 09 năm 2018.Xem tại liệu tại đây
27/09/2018 / Admin
Điều chỉnh theo kết quả kiểm tra của Sở Tài chính, biên bản kiểm tra, đối chiếu số liệu của Tổ kiểm toán.
13/07/2018 / Admin
File Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn Công ty Cổ phần Môi trường Nam Định
02/05/2018 / Admin
Phụ lục 03, Bản cung cấp thông tin 
Tin đã đăng

Thông tin liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH
52/93 Quang Trung, P. Quang Trung, TP Nam Định, tỉnh Nam Định
 0350.3848.141
moitruongnamdinh@gmail.com
http://moitruongnamdinh.com.vn

Về chúng tôi

Thu gom rác thải sinh hoạt cho các tổ chức cơ quan và các hộ gia đình, nghiên cứu ứng dụng, chế biến và tái chế chất thải; Liên doanh, liên kết và thực hiện các dự án đầu tư trong vào ngoài nước thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường, tư vấn thiết kế các công trình về môi trường...
Copyright 2016 © moitruongnamdinh.com.vn