Quyết định của chủ tịch HĐQT công ty “V/v đổi tên phòng Kinh doanh và quản lý dự án"

Ngày cập nhật: 18/01/2017

Công ty cổ phần

Môi trường Nam định

 

Số:...... /QĐ-MT

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc­

 

Nam Định, ngày 16 tháng 1 năm 2017

 

 Quyết định của chủ tịch HĐQT công ty

“V/v đổi tên phòng Kinh doanh và quản lý dự án"

 

          - Căn cứ quyết định 439/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Nam Định ngày về việc phê duyệt phương án CPH công ty TNHH một thành viên Môi trường Nam Định;

- Căn cứ điều lệ và tổ chức  hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường Nam Định đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất ngày 22/7/2016.

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của phòng Kinh doanh và Quản lý dự án thuộc công ty Cổ phần Môi trường Nam định.

Để phù hợp với thực tế công việc của phòng Kinh doanh trong tình hình hiện nay khi chuyển đổi sang công ty Cổ phần theo quyết định của UBND Tỉnh Nam định..

Quyết định

Điều 1: Đổi tên Phòng Kinh doanh và Quản lý dự án thuộc công ty Cổ phần Môi trường Nam Định thành Phòng Kinh doanh và Quản lý khách hàng.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các phòng nghiệp vụ, Phòng Kinh doanh và Quản lý dự án và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

                                  Công ty cổ phần

                                                                       Môi trường Nam Định

 

Nơi gửi:

- Các phòng ban nghiệp vụ

- Chủ tịch và Giám đốc công ty (b/c)

- Các đơn vị trực thuộc công ty (để biết)

- Lưu Kích thước font In ấn

Bình luận chia sẻ

Bài viết mới nhất
23/11/2018 / Admin
Hợp đồng kiểm toán - về việc kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 của Công ty Cổ phần Môi trường Nam Định.Xem chi tiết tại đây
27/09/2018 / Admin
Công bố thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội tháng 09 năm 2018.Xem tại liệu tại đây
27/09/2018 / Admin
Điều chỉnh theo kết quả kiểm tra của Sở Tài chính, biên bản kiểm tra, đối chiếu số liệu của Tổ kiểm toán.
13/07/2018 / Admin
File Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn Công ty Cổ phần Môi trường Nam Định
02/05/2018 / Admin
Phụ lục 03, Bản cung cấp thông tin 
Tin đã đăng

Thông tin liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH
52/93 Quang Trung, P. Quang Trung, TP Nam Định, tỉnh Nam Định
 0350.3848.141
moitruongnamdinh@gmail.com
http://moitruongnamdinh.com.vn

Về chúng tôi

Thu gom rác thải sinh hoạt cho các tổ chức cơ quan và các hộ gia đình, nghiên cứu ứng dụng, chế biến và tái chế chất thải; Liên doanh, liên kết và thực hiện các dự án đầu tư trong vào ngoài nước thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường, tư vấn thiết kế các công trình về môi trường...
Copyright 2016 © moitruongnamdinh.com.vn