Category Archives: Đại hội cổ đông

Điều lệ tổ chức hoạt động sửa đổi năm 2022

Điều lệ tổ chức hoạt động sửa đổi năm 2022 Công ty Cổ phần Môi trường Nam Định 2022 sửa đổi bổ sung lần thứ 3 ngày 26/04/2022. Xem file pdf: Điều lệ tổ chức hoạt động sửa đổi năm 2022    

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

1. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2. Giấy xác nhận tham dự 3. Giấy ủy quyền tham dự 4. Điều lệ sửa 2022 4.1 Bản thuyết minh sửa Diều lệ 5. Quy chế quản trị nội bộ sửa 2022 6. Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2022 7. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường […]

BCTC kiểm toán cho năm tài chính tại ngày 31.12.2020 CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH

Tài liệu CÔNG TY CỔ PHẦN  MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH 1. Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty 2. Quy chế hoạt động của HĐQT công ty 3. Nghị quyết ban hành quy chế làm việc ban kiểm soát 4. Quy chế quản trị công ty CP

Hotline: 02283.3848.141
Chat Facebook
Gọi điện ngay