Category Archives: Đại hội cổ đông

Thông báo ngày đăng ký cuối cung thực hiện quyền chi trả cổ tức 2023

Công ty CP Môi Trường Nam Định thông báo ngày đăng ký cuối cung thực hiện quyền chi trả cổ tức 2023. Vui lòng bấm vào liên kết để xem chi tiết:

TB ngày đk cuối cung thực hiện quyền chi trả cổ tức 2023

Tài liệu ĐHĐCĐ 2024

1. Thông báo mời họp tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024

2. Giấy xác nhận tham dự

3. Giấy ủy quyền tham dự

4. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

5. Thông báo bầu cử bổ sung thành viên HĐQT

5.1 Các mẫu đơn đề cử, ứng cử (s)

6. Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

7. Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT

8. Hướng dẫn đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT NK 2021-2026

9. NQ DHCD (Dự thảo)

10. BB DHCD (Dự thảo )

11. Báo cáo SXKD năm 2023

12. Báo cáo của HĐQT

13. Báo cáo Ban kiểm soát

14 TT thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2023 TT kết quả SXKD, PA phân phối LNST, chi trả cổ tức 2023; KH 2024

15 TT kết quả SXKD, PA phân phối LNST, chi trả cổ tức 2023; KH 2024

16. TT báo cáo mức chi trả tièn lương thù lao 2023, KH chi trả tiền lương thù lao 2024

18. TT miễn nhiệm thành viên BKS giữa nhiệm kỳ

17. TT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2024

19. TT miễn nhiệm và bổ sung thành viên HĐQT

Tài liệu ĐHCĐ 2023

1. TB mời họp ĐHĐCĐ năm 2023 Xem ngay

2. Giay xac nhan tham du Xem ngay

3. Giay uy quyen tham du Xem ngay

4. Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2023 Xem ngay

5. TB Bầu cử bổ sung thành viên ban kiểm soát năm 2023 Xem ngay

5.1. Cac mau don đề cử, ứng cử (s) Xem ngay

6. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ 2023 Xem ngay

7. Quy chế bầu cử bổ sung thành viên ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ 2023 Xem ngay

8. Hướng dẫn đề cử, ứng cử viên để bầu BS thành viên BKS tại ĐHĐCĐ 2023 Xem ngay

9. NQ DHCD (Dự thảo) Xem ngay

10. BB DHCD (Dự thảo ) Xem ngay

11. Báo cáo tổng kết sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng năm 2023 Xem ngay

12. Báo cáo kiểm điểm HĐQT tại ĐHĐCĐ nam 2023 Xem ngay

13. BC giám sát hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 Xem ngay

14. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán 2023 Xem ngay

15. Tờ trình Thông qua Kết quả SXKD, ……..chi trả cổ tức, kế hoạch 2023 Xem ngay

16. Tờ trình báo cáo mức chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS 2023 Xem ngay

17. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC…….2023 Xem ngay

18. Tờ trình sửa đổi điều lệ công ty, quy chế nội bộ quản trị, quy chế hoạt động của BKS Xem ngay

19. Tờ trình bầu bổ sung thành viên ban KS tại ĐHĐCĐ 2023 Xem ngay

20. TT phân phối LN còn lại (2016-2020) Xem ngay 

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

1. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên

2. Giấy xác nhận tham dự

3. Giấy ủy quyền tham dự

4. Điều lệ sửa 2022

4.1 Bản thuyết minh sửa Diều lệ

5. Quy chế quản trị nội bộ sửa 2022

6. Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2022

7. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022

8. NQ DHCD (Dự thảo)

9. BB DHCD (Dự thảo )

10. BC kiểm điểm HĐQT về công tác lãnh đạo, chỉ đạo SXKD….

11. BC giám sát hoạt động của ban kiểm soát

12. BC tổng kết công tác SXKD

13. TTr sửa đổi bổ sung điều lệ tổ chức và quy chế nội bộ về quản trị

14. TTr thông qua BCTC đã kiểm toán

15. TTr thông qua kết quả SXKD, phương án phân phối lợi nhuận

16. TTr KH chi trả tiền lương thù lao của HĐQT, BKIS

17. Ttr lựa chọn đơn vị kiểm toán BATCH

18. Phiếu đặt câu hỏi

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

BCTC kiểm toán cho năm tài chính tại ngày 31.12.2020 CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH

Tài liệu CÔNG TY CỔ PHẦN  MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH
Hotline: 02283.3848.141
Chat Facebook
Gọi điện ngay