Category Archives: Đại hội cổ đông

Sửa đổi bổ sung tài liệu ĐHCĐ

Sửa đổi bổ sung tài liệu ĐHCĐ CÔNG TY CỔ PHẦN  MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH (NDE. JSC) năm 2021 Danh sách các nội dung sửa đổi 1. Dự thảo Điều lệ sửa đổi bổ sung: Trang 52 2. Báo cáo công tác sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng SXKD năm 2021: Trang 4 […]

Tài liệu đại hội cổ đông năm 2021

Tài liệu đại hội cổ đông năm 2021  của CÔNG TY CỔ PHẦN  MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH 1.TB mời họp tham dự đại hội đồng cổ đông.pdf  2. Giay xac nhan tham du.doc  3. Giay uy quyen tham du.doc  4.1 Don de cu BKS.doc  4.2 Don de cu HDQT.doc  4.3 Don ung cu BKS.doc  4.4. […]

Hotline: 02283.3848.141
Chat Facebook
Gọi điện ngay