Category Archives: Đại hội cổ đông

Tờ trình (Đã chỉnh sửa) về việc báo cáo mức chi trả tiền lương, thù lao năm 2018 và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2019

Tờ trình (Đã chỉnh sửa) về việc báo cáo mức chi trả tiền lương, thù lao năm 2018 và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2019 của CÔNG TY CỔ PHẦN  MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH

Công bố thông tin và Nghị quyết Hội đồng Quản trị CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH

Văn bản công bố thông tin trên cổng Thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Nghị quyết Hội đồng Quản trị CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH

Hotline: 02283.3848.141
Chat Facebook
Gọi điện ngay