Category Archives: Đại hội cổ đông

Tài liệu đại hội cổ đông thường niên 2017

Danh sách tài liệu đại hội: 01. Chuong trinh hop DHDCD.doc 02. Quy che lam viec.doc 03. Báo cáo HDQT.doc 04. BC HDSXKD 2016.doc 05. Bao cao hoat dong BKS.doc 06. To trinh thông qua báo cáo tài chính kiểm toán.doc 07.To trinh lua chon don vi kiem  toan BCTC.doc 08. To trinh phan phoi […]

Hotline: 02283.3848.141
Chat Facebook
Gọi điện ngay