Author Archives: admin

Công bố thông tin trên Cổng thông tin điện tử của UBCK Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công bố thông tin trên Cổng thông tin điện tử của UBCK Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội Xem CBTT hop dong kiem toan 2022.pdf Hop dong kiem toan 2022.pdf Nghi quyet HDQT + TB tạm ứng cổ tức 2022 đợt 1 Nghị quyết HĐQT + TB tạm ứng cổ tức […]

Điều lệ tổ chức hoạt động sửa đổi năm 2022

Điều lệ tổ chức hoạt động sửa đổi năm 2022 Công ty Cổ phần Môi trường Nam Định 2022 sửa đổi bổ sung lần thứ 3 ngày 26/04/2022. Xem file pdf: Điều lệ tổ chức hoạt động sửa đổi năm 2022    

Hotline: 02283.3848.141
Chat Facebook
Gọi điện ngay