Author Archives: admin

Công bố thông tin trên Cổng thông tin điện tử của UBCK Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công bố thông tin trên Cổng thông tin điện tử của UBCK Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Xem CBTT hop dong kiem toan 2022.pdf

Hop dong kiem toan 2022.pdf

Nghi quyet HDQT + TB tạm ứng cổ tức 2022 đợt 1

Nghị quyết HĐQT + TB tạm ứng cổ tức 2022 đợt 1.2

Công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng và ngày họp thương niên năm 2023

 

Hotline: 02283.3848.141
Chat Facebook
Gọi điện ngay