Ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Ngày cập nhật: 03/01/2017

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Môi trường Nam Định (sau đây gọi tắt là công ty) quy định cụ thể nguyên tắc hoạt động, tổ chức bộ máy, các mối quan hệ công tác và quy trình giải quyết công việc của HĐQT công ty, là cơ sở để HĐQT công ty thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo Luật Doanh nghiệp hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt động, các quy chế quản trị của Công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH 

Số: 81/QĐ-HĐQT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Nam Định, ngày 01 tháng 10 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Môi trường Nam Định;

Căn cứ nghị quyết cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Nam Định ngày 10 tháng 9 năm 2016.

Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Môi trường Nam Định;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Nam Định nhiệm kỳ 2016-2020; Quy chế gồm có 6 điều

(Có bản quy chế kèm theo)

Điều 2. Quy chế này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 10 năm 2016.

Điều 3. Các Ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, bộ máy quản lý điều hành, cổ đông và người lao động công ty cổ phần Môi trường Nam Định chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 Nơi nhận:
– Như điều 3;
– Ban KS công ty
– Lưu HĐQT, TC-HC.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH     
Triệu Đức Kiểm

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH

(Ban hành kèm theo quyết định số 81/QĐ-HĐQT ngày 01 tháng 10 năm 2016

 của Công ty Cổ phần Môi trường Nam Định)

Điều 1: Những quy định chung:

1. Phạm vi và đối tượng áp dụng:

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Môi trường Nam Định (sau đây gọi tắt là công ty) quy định cụ thể nguyên tắc hoạt động, tổ chức bộ máy, các mối quan hệ công tác và quy trình giải quyết công việc của HĐQT công ty, là cơ sở để HĐQT công ty thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo Luật Doanh nghiệp hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt động, các quy chế quản trị của Công ty.

2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT

HĐQT thực hiện chức năng quản lý mọi hoạt động của Công ty, có quyền nhân danh công ty quyết định mọi vấn đề liên quan đến quyền lợi và mục đích cho sự phát triển của Công ty (trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội Cổ đông).

Nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT công ty được quy định cụ thể tại điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

3. Phương thức quản lý của HĐQT

HĐQT quản lý công ty thông qua việc ban hành các quyết định và tổ chức kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện.

Nghị quyết, quyết định của HĐQT Công ty được Giám đốc công ty triển khai thành kế hoạch, biện pháp thực hiện cụ thể và báo cáo HĐQT Công ty kết quả thực hiện.

4. Nguyên tắc hoạt động của HĐQT

HĐQT hoạt động theo nguyên tắc tập thể. Các thành viên HĐQT đều phải chịu trách nhiệm về phần việc của mình được phân công trước HĐQT và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng Cổ đông. và pháp luật của Nhà nước về nội dung các Nghị quyết của HĐQT.

Nghị quyết, quyết định của HĐQT có hiệu lực thi hành khi có trên 50% thành viên HĐQT biểu quyết tán thành. Thành viên HĐQT có quyền bảo lưu ý kiến của mình. Những nghị quyết về công tác tổ chức và cán bộ, chủ trương liên doanh, hợp tác nước ngoài, đầu tư vào các dự án, kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm, báo cáo quyết toán hàng năm và các quy chế quản lý cần có sự thống nhất của cả 5 thành viên HĐQT, trong những trường hợp các vấn đề trên thảo luận đến 03 lần không đạt được thống nhất (100%) thì biểu quyết theo đa số. Trường hợp có số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch HĐQT.

Nghị quyết, quyết định của HĐQT có tính chất bắt buộc thi hành đối với tất cả bộ máy quản lý, điều hành công ty: Ban Giám đốc, Ban Kiểm sát, các phòng, ban, các XNDVMT, Nhà máy, Đội Cơ giới, cổ đông và người lao động trong toàn công ty.

Trường hợp khi triển khai các Nghị quyết, quyết định của HĐQT mà phát hiện có vấn đề vướng mắc thì Giám đốc phải kịp thời báo cáo HĐQT để giải quyết.

Điều 2: Tổ chức bộ máy hiện tại của Hội đồng quản trị.

1. Hội đồng quản trị hiện tại có 5 thành viên.

2. Mỗi thành viên HĐQT quản lý một số lĩnh vực theo phân công của HĐQT và có trách nhiệm báo cáo HĐQT về kết quả công việc được phân công.

Điều 3: Quyền, nhiệm vụ của các thành viên HĐQT.

1. Ông TRIỆU ĐỨC KIỂM – Chủ tịch HĐQT

Là người đại diện theo Pháp luật của công ty, là chủ tài khoản công ty. Quyền và nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT được thực hiện theo Điều lệ, các quy chế quản trị của công ty.

Chủ tịch HĐQT có trách nhiệm quản lý, điều hành toàn diện mọi hoạt động của công ty, định hướng và chỉ đạo công tác kế hoạch kinh doanh toàn công ty.

Được ủy quyền và chịu trách nhiệm về sự ủy quyền của mình. Khi Chủ tịch HĐQT vắng mặt nhiều ngày thì sẽ ủy quyền điều hành nhiệm vụ của HĐQT cho Giám đốc – ủy viên HĐQT hoặc một trong các ủy viên. Việc ủy quyền sẽ được thực hiện bằng văn bản.

2. Ông TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH – Ủy viên HĐQT – Giám đốc công ty

Có trách nhiệm và quyền hạn theo quy định của Điều lệ, các quy chế nội bộ của Công ty. Chịu trách nhiệm tham mưu cho HĐQT phát triển lĩnh vực kinh doanh thường xuyên Nhà nước đặt hàng và khai thác bên ngoài, phụ trách thêm Khu liên hiệp xử lý rác thải.

Định kỳ hay bất thường, tổng hợp, lập báo cáo liên quan đến sản xuất, kinh doanh của công ty phục vụ HĐQT và Đại hội cổ đông công ty.

Giúp Chủ tịch HĐQT điều hành nhiệm vụ của HĐQT khi được ủy quyền (ủy quyền sẽ được thực hiện bằng văn bản).

Thay mặt HĐQT giữ mối liên hệ với tổ chức Công đoàn, Đoàn thành niên cộng sản HCM, Ban nữ công công ty.

3. Ông TRẦN TRỌNG THÀNH – Ủy viên HĐQT – Kế toán trưởng công ty.

Có trách nhiệm và quyền hạn theo quy định của Điều lệ, các quy chế nội bộ của Công ty. Chịu trách nhiệm tham mưu cho HĐQT về lĩnh vực tài chính, kế toán; chuẩn bị các báo cáo, kế hoạch có liên quan về lĩnh vực tài chính, kế toán cho HĐQT công ty và Đại hội Cổ đông theo quy định.

Đảm bảo công tác kế toán toàn công ty theo luật Kế toán và Pháp luật hiện hành. Tham mưu chiến lược tài chính công ty cho Chủ tịch HĐQT để xây dựng phương án phát triển công ty.

4. Ông HOÀNG HỮU PHÚC – Ủy viên HĐQT – Phó Giám đốc công ty

Có trách nhiệm và quyền hạn theo quy định của Điều lệ, các quy chế nội bộ của Công ty.

Tham gia quản lý, phụ trách lĩnh vực tài chính, kinh doanh cùng Kế toán trưởng công ty; phụ trách, theo dõi Đội Cơ giới.

Điều hành trực tiếp Xí nghiệp dịch vụ Môi trường số 1.

5. Ông VŨ ĐÌNH NGỌC – Ủy viên HĐQT 

Có trách nhiệm và quyền hạn theo quy định của Điều lệ, các quy chế nội bộ của Công ty.

Tham gia cùng HĐQT về phương pháp tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Cùng HĐQT bàn bạc, thống nhất ra nghị quyết chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Điều 4. Mối quan hệ HĐQT.

1. HĐQT chịu trách nhiệm trước Đại hội cổ đông, chịu sự quản lý của Nhà nước theo quy định của Pháp luật.

2. Chủ tịch HĐQT Công ty chịu trách nhiệm tổ chức, nghiên cứu xây dựng các phương án báo cáo HĐQT, HĐQT tổ chức nghiên cứu xem xét các phương án do Chủ tịch HĐQT trình và ban hành Nghị quyết hoặc quyết định kịp thời, làm cơ sở để Giám đốc điều hành công tác.

3. Chủ tịch HĐQT Công ty có quyền chủ động điều hành sản xuất kinh doanh theo quy định của Pháp luật và Nghị quyết, quyết định của HĐQT. HĐQT có trách nhiệm tổ chức, kiểm tra, giám sát việc điều hành sản xuất kinh doanh của Giám đốc công ty.

4. Chủ tịch HĐQT Công ty được quyết định một số biện pháp vượt thẩm quyền trong trường hợp khẩn cấp (thiên tai, địch họa, hỏa hoạn, sự cố…) và phải chịu trách nhiệm về những quyết định đó, đồng thời báo ngay HĐQT và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để giải quyết theo đúng quy định.

5. Hàng quý, năm, Chủ tịch HĐQT Công ty gửi báo cáo HĐQT về tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh và tài chính, phương hướng thực hiện trong kỳ tiếp theo của Chủ tịch HĐQT (chậm nhất sau 8 ngày tháng đầu quý sau). Báo cáo HĐQT đề cử người tham gia các cuộc họp có liên quan.

6. Giữa HĐQT và lãnh đạo bộ máy điều hành thường xuyên có sự phối hợp công tác, trao đổi ý kiến để giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh thực hiện nhiệm vụ, chấp hành luật pháp và trong các mặt công tác khác có liên quan của công ty.

7. HĐQT sử dụng bộ máy điều hành và con dấu của công ty thực hiện nhiệm vụ. Các phòng ban công ty đồng thời là phòng giúp việc cho HĐQT, có trách nhiệm tham mưu, triển khai, kiểm tra thực hiện các Nghị quyết, quyết định của HĐQT theo lĩnh vực được phân công.

8. Tổ chức Đảng, Đoàn thể quần chúng thực hiện theo quy định điều lệ của công ty và các quy định hiện hành của Pháp luật.

Điều 5. Chế độ làm việc của HĐQT.

Tổ chức các phiên họp của HĐQT thông qua các quyết định của HĐQT được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty. HĐQT họp định kỳ 03 tháng một lần, trường hợp có công việc đột xuất cần giải quyết thì Chủ tịch HĐQT có thể triệu tập họp bất thường.

Nội dung họp: Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh quý trước và triển khai kế hoạch quý sau, ngoài ra HĐQT xem xét các vấn đề khác.

Điều 6. Tổ chức thực hiện.

1. Các thành viên HĐQT chủ động chương trình công tác của mình theo lĩnh vực được phân công.

2. Những văn bản của cơ quan Nhà nước thuộc trách nhiệm của HĐQT, phòng TC-HC trình Chủ tịch HĐQT giải quyết theo phân cấp quản lý.

3. Quy chế hoạt động này có hiệu lực thì hành xuyên suốt theo thời gian hoạt động của HĐQT, nếu trong quá trình hoạt động có điều gì bất cập hoặc phân công thay đổi nhiệm vụ của các thành viên HĐQT thì sẽ có quy chế bổ sung, sửa đổi kèm theo.

4. Các thành viên HĐQT và bộ máy quản lý, điều hành, cổ đông và người lao động trong công ty chịu trách nhiệm thực hiện quy chế này.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Triệu Đức Kiểm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline: 02283.3848.141
Chat Facebook
Gọi điện ngay