Quy định về công tác thi đua Hàng tháng, 6 tháng và cả năm

CÔNG TY CỔ PHẦN

MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH

Số: 97/QĐ-MT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nam Định, ngày 4 tháng 10  năm 2016

Qui định về công tác thi đua
Hàng tháng, 6 tháng và cả năm
– Căn cứ vào công văn hướng dẫn thực hiện nghị định số 56/1998/NĐ-CP của Chính phủ qui định về hình  thức, đối tượng và tiêu chuẩn khen thưởng.
– Căn cứ  đặc điểm tình hình công tác và sản xuất ở các đơn vị nay qui định bình xét thi đua như sau:
A. Bình xét thi đua hàng tháng.
I. Đối tượng cá nhân: ( Bình xét theo tháng).
1. Căn cứ để xếp loại:
a, Tiêu chuẩn chung:
– Tất cả CBCNV đều thực hiện theo hiến pháp, pháp luật của Nhà nước.
– Chấp hành nội qui của cơ quan, kỷ luật lao động, phát ngôn quan hệ đúng mực, thực hiện hôn nhân và kế hoạch hoá gia đình.
– Tham gia các phong trào công đoàn, phụ nữ, thanh niên, hội họp đầy đủ đúng giờ.
– Hoàn thành nhiệm vụ được giao, thực hiện đúng qui trình công nghệ kỹ thuật, định mức lao động được giao, đảm bảo năng xuất, chất lượng, hiệu quả, thời gian làm việc.
– Có tinh thần, trách nhiệm trước công việc, phải đảm bảo chính xác, trung thực, đầy đủ theo qui định của Công ty và pháp luật nhà nước.
– Thực hiện tốt công tác kiểm tra, chỉ đạo, quản lý, nghiệm thu đáp ứng yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực được phân công.
– Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện sản xuất, chấp hành nghiêm công tác BHLĐ và mặc áo phản quang.
– Riêng công nhân các Xí nghiệp DVMT còn thực hiện 3 chỉ tiêu:
* Đạt khối lượng công việc được giao theo kế hoạch:
+ Diện tích quyét duy trì khối lượng rác thu gom
+ Số hộ dân phục vụ, khối lượng rác thu gom
* Chất lượng công việc:
+ Chấp hành qui trình sản xuất, đảm bảo diện tích được giao: sạch đường hè,tua vỉa duy trì và lấy hết phế thải (những đống dưới 0.5m3).
+ Chấp hành qui định sản xuất, vào sâu ngõ nghẽn gõ kẻng, tận thu hết rác nhân dân đem ra đổ và lấy rác cơ quan theo hợp đồng đã ký.
* ý thức phục vụ:
+ Tận thu hết rác khi dân đổ lên xe gon không đúng giờ (đối với khu vực được phục vụ).
+ Tuyên truyền nhắc nhở nhân dân đổ rác theo qui định không đổ rác ra đường, hè phố.
+ Không để nhân dân vào cơ quan phàn nàn, phản ảnh về thái độ phục vụ.
– Công nhân lái xe và bảo vệ: Ngoài những tiêu chuẩn trên còn phải ghi chép nhật ký công việc thường xuyên và đầy đủ theo yêu cầu. Lái xe thực hiện đúng qui trình vận chuyển và các qui định khác của Công ty.
b, Điều kiện chung
Đảm bảo ngày công theo loại A, B, C (gồm công làm việc, đi học nghỉ việc riêng được hưởng lương) không tính công làm thay thế và công thêm giờ).
c, Xếp loại:
Căn cứ theo tiêu chuẩn điều kiện chung và ngày công để xếp loại A, B, C
Trong đó:
– Loại A:  Đạt ngày công kế hoạch được giao
– Loại B:   Đạt  90% ngày công kế hoạch được giao trở lên
– Loại C:   Đạt  80% ngày công kế  hoạch được giao trở lên.
Lưu ý: Những trường hợp nghỉ thai sản theo chế độ (con thứ nhất và thứ 2) vẫn được bình xét thi đua và xếp loại thi đua để làm căn cứ khi xét nâng lương. Khi xét thưởng cuối năm chỉ tính thời gian đi làm thực tế.
2. Những trường hợp không được xếp loại:
Đảm bảo ngày công nhưng không đạt 1 trong các qui định:
– Để người khác làm thay không đúng qui định của Công ty, nghỉ ốm đau nhưng vẫn đi làm để tính công.
– Tham ô trộm cắp, lãng phí của công, thiếu trách nhiệm, làm hỏng, làm mất tài sản chung, tai nạn lao động.
– Thường xuyên không mặc áo phản quang, trang bị và quần áo BHLĐ nếu xảy ra tai nạn giao thông Công ty không chịu trách nhiệm.
– Mất đoàn kết, đánh chửi nhau trong và ngoài cơ quan.
– Làm ăn phi pháp, tệ nạn xã hội cờ bạc, say rượu bia trong khi làm việc.
– Vi phạm kế hoạch hoá gia đình, luật hôn nhân gia đình.
– Nghỉ tự do vô kỷ luật từ 01 công trở lên.
– Vi phạm giờ làm việc có hệ thống, không đảm bảo chất lượng công việc.
– Bị cơ quan kỷ luật từ khiển trách trở lên.
3. Hàng tháng các phòng, các tổ, các bộ phận có trách nhiệm bình xét thi đua cho các cá nhân theo tiêu chuẩn và điều kiện trên.
II. Đối với đơn vị: (Bình xét theo tháng).
1. Đối với các tổ, bộ phận đạt loại tiên tiến:
– Là đơn vị có cá nhân xếp loại A từ 80% trở lên.
– Đảm bảo chất lượng, hiệu quả lao động theo qui trình và đạt kế hoạch giao khoán từ 93% trở lên.
– Không có cá nhân vi phạm kỷ luật, không bị lập biên bản.
– Không có người làm thay không đúng qui định của Công ty, không có người nghỉ ốm đau nhưng vẫn đi làm để tính công.
– Đảm bảo an toàn lao động, giữ gìn bảo quản dụng cụ sản xuất, không để hư hỏng, mất mát.
– Thực hiện kế hoạch hoá gia đình, không có tệ nạn xã hội.
2. Đội, Xí nghiệp, Nhà máy:
– Là đơn vị có 70% tổ đạt loại tiên tiến trở lên.
– Trong tháng không quá 3 biên bản xử lý vi phạm.
3. Phòng đạt loại tiên tiến:
– Thực hiện chương trình công tác đạt 80% khối lượng, chất lượng công việc trở lên, những khối lượng công việc không đạt phải do nguyên nhân khách quan.
– Có từ 90% cá nhân xếp loại A trở lên.
* Chú ý:
Không bình xét thi đua cho phòng, đội, Xí nghiệp, nhà máy có trường hợp sinh con thứ 3 trở lên.
Không bình xét cho đơn vị nào không có báo cáo công tác trong tháng và không tự đề nghị xếp loại thi đua.
b. bình xét thi đua 6 tháng
I. Cá nhân đạt lao động tiên tiến:
Là cá nhân phải đạt 4 tháng A và 2 tháng B trở lên hoặc 5 tháng A và 1 tháng C trở lên.
II. Đơn vị đạt loại tiên tiến: (căn cứ xếp loại hàng tháng)
Là đơn vị đạt 4 hoặc 5 tháng tiên tiến.
Có 75% cá nhân đạt lao động tiên tiến (văn phòng 80% trở lên)
III. Đơn vị đạt loại tiên tiến xuất sắc:
Là đơn vị đạt loại tiên tiến cả 6 tháng
Có 75% cá nhân đạt lao động tiên tiến (văn phòng 80% trở lên)
c. Bình xét thi đua cả năm.
I. Đơn vị:
– Phòng, đội, xí nghiệp, nhà máy, các tổ, bộ phận
– Nếu đầu năm và cuối năm đạt tiên tiến  hoặc đầu năm đạt tiên tiến cuối năm đạt tiên tiến xuất sắc (hoặc ngược lại) thì cả năm đạt tiên tiến.
– Nếu đầu năm và cuối năm đạt tiên tiến xuất sắc thì cả năm đạt loại xuất sắc
– Khi xét thưởng cuối năm chỉ xét thưởng 1 lần cho danh hiệu cao nhất.
– Nghỉ hưu tính loại A theo tháng sản xuất làm việc (nếu không có vi phạm khuyết điểm tại mục I điểm 2).
II. Bình bầu cá nhân lao động tiên tiến xuất sắc:
(Đề nghị UBND thành phố tặng giấy khen)
Trong số cá nhân lao động tiên tiến, các đơn vị bình bầu danh hiệu lao động tiên tiến xuất sắc tiêu biểu đề nghị HĐTĐKT Công ty xét duyệt. Tỷ lệ xét duyệt mỗi tổ, bộ phận, hoặc phòng bình xét 1 người (nếu có lãnh đạo Công ty sinh hoạt tại đơn vị mình thì có thể bình xét số lượng hơn cho phù hợp).
III. Bình bầu cá nhân chiến sĩ thi đua cơ sở và đề nghị khen cao.
HĐTĐKT Công ty sẽ bình chọn chiến sĩ thi đua và đề nghị khen cao theo quy định của cấp trên khi cá nhân phải đạt danh hiệu lao động tiên tiến xuất sắc và có đề tài sáng kiến được công nhận của các cấp, các ngành.
Hội đồng thi đua khen thưởng Công ty sẽ bỏ phiếu kín để bình chọn.
Trường hợp đột xuất thì HĐTĐKT Công ty và Ban lãnh đạo Công ty đề nghị cấp trên khen thưởng.
D. Thủ tục tiến hành.
– Tổ, đội và các phòng, các bộ phận bình xét thi đua hàng tháng và gửi về thường trực thi đua chậm nhất là ngày 05 tháng sau.
– Xí nghiệp DVMT, Nhà máy XLRT, căn cứ  vào qui định trên đây, tự xét duyệt ở đơn vị và gửi báo cáo về thường trực HĐTĐ hàng tháng, 6 tháng và cả năm vào ngày 08 tháng sau.
– Đơn vị nào không gửi báo cáo hoặc danh sách bình xét thi đua thì không xét duyệt.
Quyết định này áp dụng từ ngày 14 tháng 10 năm 2016.
Những qui định trước đây coi như không có giá trị./.
Công ty cổ phần
môi trường nam định

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline: 02283.3848.141
Chat Facebook
Gọi điện ngay