Quyết định của chủ tịch HĐQT công ty “V/v đổi tên phòng Kinh doanh và quản lý dự án”

Ngày cập nhật: 18/01/2017

Công ty cổ phần
Môi trường Nam Định 

Số:…… /QĐ-MT
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc­ 

Nam Định, ngày 16 tháng 1 năm 2017

 Quyết định của chủ tịch HĐQT công ty

“V/v đổi tên phòng Kinh doanh và quản lý dự án”

– Căn cứ quyết định 439/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Nam Định ngày về việc phê duyệt phương án CPH công ty TNHH một thành viên Môi trường Nam Định;

– Căn cứ điều lệ và tổ chức  hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường Nam Định đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất ngày 22/7/2016.

– Căn cứ chức năng nhiệm vụ của phòng Kinh doanh và Quản lý dự án thuộc công ty Cổ phần Môi trường Nam định.

Để phù hợp với thực tế công việc của phòng Kinh doanh trong tình hình hiện nay khi chuyển đổi sang công ty Cổ phần theo quyết định của UBND Tỉnh Nam định..

Quyết định

Điều 1: Đổi tên Phòng Kinh doanh và Quản lý dự án thuộc công ty Cổ phần Môi trường Nam Định thành Phòng Kinh doanh và Quản lý khách hàng.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các phòng nghiệp vụ, Phòng Kinh doanh và Quản lý dự án và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Công ty cổ phần 

Môi trường Nam Định 

Nơi gửi:

– Các phòng ban nghiệp vụ

– Chủ tịch và Giám đốc công ty (b/c)

– Các đơn vị trực thuộc công ty (để biết)

– Lưu 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline: 02283.3848.141
Chat Facebook
Gọi điện ngay