Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

1. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên

2. Giấy xác nhận tham dự

3. Giấy ủy quyền tham dự

4. Điều lệ sửa 2022

4.1 Bản thuyết minh sửa Diều lệ

5. Quy chế quản trị nội bộ sửa 2022

6. Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2022

7. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022

8. NQ DHCD (Dự thảo)

9. BB DHCD (Dự thảo )

10. BC kiểm điểm HĐQT về công tác lãnh đạo, chỉ đạo SXKD….

11. BC giám sát hoạt động của ban kiểm soát

12. BC tổng kết công tác SXKD

13. TTr sửa đổi bổ sung điều lệ tổ chức và quy chế nội bộ về quản trị

14. TTr thông qua BCTC đã kiểm toán

15. TTr thông qua kết quả SXKD, phương án phân phối lợi nhuận

16. TTr KH chi trả tiền lương thù lao của HĐQT, BKIS

17. Ttr lựa chọn đơn vị kiểm toán BATCH

18. Phiếu đặt câu hỏi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline: 02283.3848.141
Chat Facebook
Gọi điện ngay