Cơ cấu tổ chức

Ngày cập nhật: 22/12/2016

Mô hình tổ chức

Mô hình tổ chức của công ty gồm:

  • Hội đồng quản trị do Đại hội cổ đông bầu: Hội đồng quản trị gồm 5 thành viên, bầu ra 1 chủ tịch Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị dự kiến 1 thành viên làm giám đốc điều hành giới thiệu để Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định.
  • Ban Kiểm soát: Do Đại hội cổ đông bầu, Ban kiểm soát gồm 3 thành viên, trong đó có 1 trưởng ban kiểm soát.

Bộ máy điều hành:

  • Đứng đầu bộ máy điều hành là Giám đốc công ty (do Chủ tịch HĐQT bổ nhiệm)
  • Giúp việc cho Giám đốc có từ 2 đến 3 phó Giám đốc (tùy theo điều kiện cụ thể) phụ trách lĩnh vực sản xuất kinh doanh của công ty và 1 Kế toán trưởng do Giám đốc đề xuất, Hội đồng quản trị quyết định.
  • Các phòng ban chức năng thuộc công ty.

Nhiệm kỳ của HĐQT, Ban Kiểm soát là 5 năm. Hoạt động của HĐQT, bộ máy quản lý và điều hành, Ban Kiểm soát tuân theo quy định của Pháp luật, điều lệ công ty và các quy chế quản trị công ty.

Điều lệ công ty sẽ quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT, Ban Kiểm soát và bộ máy quản lý điều hành phù hợp với các quy định của Pháp luật.

Sơ đồ cơ cấu tổ chức Công ty

Sơ đồ cơ cấu tổ chức sau cổ phần hóa
Sơ đồ cơ cấu tổ chức sau cổ phần hóa

Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận

  • Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)

Gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyền lực cao nhất của Công ty, quyết định những vấn đề được Luật pháp và điều lệ Công ty quy định. Đặc biệt các cổ đông sẽ thông qua các báo cáo tài chính hàng năm của Công ty và ngân sách tài chính cho năm tiếp theo. Đại hội đồng cổ đông sẽ bầu ra Hội đồng Quản trị của Công ty.

  • Hội đồng quản trị (HĐQT)

Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên, do ĐHĐCĐ bầu ra, là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị bầu một thành viên của Hội đồng quản trị làm Chủ tịch.

Chủ tịch Hội đồng quản trị có các quyền và nghĩa vụ như sau:

– Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;

– Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập và chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị;

– Tổ chức việc thông qua nghị quyết của Hội đồng quản trị;

– Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị;

– Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, cuộc họp Hội đồng quản trị;

– Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp;

– Nếu là người đại diện quản lý phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp thì thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quy định tại văn bản pháp luật hiện hành về quản lý vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp.

  • Ban kiểm soát

Ban kiểm soát do ĐHĐCĐ bầu ra gồm 03 thành viên, thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động quản trị và điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty.

BKS chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ và pháp luật về những công việc thực hiện theo quyền và nghĩa vụ như:

– Kiểm tra sổ sách kế toán và các Báo cáo tài chính của Công ty, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp của các hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính Công ty, kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT;

– Trình ĐHĐCĐ báo cáo thẩm tra các báo cáo tài chính của Công ty, đồng thời có quyền trình bày ý kiến độc lập của mình về kết quả thẩm tra các vấn đề liên quan tới hoạt động kinh doanh, hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc;

– Yêu cầu HĐQT triệu tập ĐHĐCĐ bất thường trong trường hợp xét thấy cần thiết;

– Các quyền khác được quy định tại Điều lệ.