Cơ hội và thách thức

Ngày cập nhật: 22/12/2016

Cơ hội

Thành phố Nam Định là đô thị loại I, tiến tới tỉnh và thành phố tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng xây dựng thành phố trở thành trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng, tốc độ phát triển trong những năm tiếp theo tiếp tục phát triển hình thành nhiều khu đô thị mới trên địa bàn. Trong tương lai thành phố Nam định tiếp tục mở rộng về phía nam và phía bắc theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Là trung tâm văn hoá, chính trị của tỉnh và khu vực Nam đồng bằng sông Hồng dẫn đến các tổ chức chính trị xã hội trường học, bệnh viện, khu công nghiệp sẽ được đầu tư mở rộng ngày một nhiều hơn do đó thị trường về công tác vệ sinh môi trường ngày một mở rộng về diện tích cũng như một số dịch vụ khác.

Sau cổ phần hóa, Nhà nước vẫn nắm giữ cổ phần chi phối trong doanh nghiệp nên công tác chỉ đạo quan tâm của UBND tỉnh, UBND thành phố và các sở ban ngành vẫn thường xuyên, chặt chẽ hơn.

Người lao động đóng góp 1 phần giá trị vào doanh nghiệp dẫn đến có ý thức về quản lý, làm việc có trách nhiệm hơn, thực sự được làm chủ và có tiếng nói quyết định hơn trong mọi hoạt động của công ty.

Uy tín của công ty trong những năm trước đây đã được khẳng định qua công tác phục vụ dịch vụ VSMT trên địa bàn thành phố, CBCNV có ý thức, trách nhiệm cao hơn trong từng lĩnh vực mình đảm nhiệm nhanh chóng thích ứng điều kiện SXKD mới.

Lãi suất ngân hàng có xu hướng giảm cũng như một số chính sách vĩ mô khác được Chính phủ xem là mục tiêu quan trọng hàng đầu trong việc kiểm soát và ổn định nền kinh tế là một điều kiện tốt cho hoạt động của Công ty trong thời gian tới.

Chuyển sang mô hình Công ty cổ phần, sẽ giúp cho Công ty có được sự chủ động, tự chủ cao trong việc hoạch định cũng như thực hiện các chiến lược phát triển của mình, đồng thời tăng cường tính linh hoạt, khả năng phản ứng nhanh nhạy trong quản trị, điều hành nhằm thích ứng với sự biến động của tình hình kinh tế, xã hội.

Thách thức

Tốc độ hoá đô thị ngày một nhanh, cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ dẫn đến công tác phục vụ VSMT luôn luôn chạy theo, biến động liên tục trong những năm tới.

Hệ thống phương tiện vận chuyển, nhà xưởng dây chuyền thiết bị xử lý rác thải đã và đang xuống cấp trầm trọng khi không có kinh phí trung đại tu trong hơn 10 năm qua.

Bãi chôn lấp dự kiến đến năm 2017 là hết đòi hỏi phải mở rộng diện tích hoặc đầu tư lò đốt rác, bãi rác để giảm thể tích hoặc tìm bãi chôn lấp khác khi tốc độ đô thị lớn thì tương ứng với khối lượng xả thải cần thu gom càng nhiều lên.

Một số tổ chức tư nhân, xã hội hoạt động trong lĩnh vực VSMT tiềm ẩn sự cạnh tranh thị phần với công ty.

Một bộ phận không nhỏ người dân, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp và chính quyền cơ sở chưa có trách nhiệm cao trong công tác bảo vệ môi trường.

Cũng như các Doanh nghiệp Nhà nước chuyển đổi sang Công ty cổ phần khác, Công ty đã được thành lập và hoạt động dưới mô hình do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ, mọi quyết định, kế hoạch kinh doanh đều phụ thuộc vào chủ sở hữu. Do đó, việc thích nghi và vận hành tốt theo mô hình mới sẽ là một thách thức không nhỏ đối với Công ty sau cổ phần hoá đặc biệt là sự xáo trộn, thay đổi lớn trong phương thức quản trị điều hành của Công ty, đòi hỏi có một khoảng thời gian cho việc thích nghi.