Category Archives: Nội dung – quy chế

Điều lệ tổ chức hoạt động sửa đổi năm 2022

Điều lệ tổ chức hoạt động sửa đổi năm 2022 Công ty Cổ phần Môi trường Nam Định 2022 sửa đổi bổ sung lần thứ 3 ngày 26/04/2022. Xem file pdf: Điều lệ tổ chức hoạt động sửa đổi năm 2022    

Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc

Ngày cập nhật: 03/01/2017 Quy chế này quy định việc thực hiện phát huy quyền làm chủ của các thành viên trong Công ty cổ phần Môi trường Nam Định (gọi tắt là Công ty), bao gồm cả Xí nghiệp DVMT, Nhà máy XLRT, Đội cơ giới. CÔNG TY CỔ PHẦNMÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH  Số:92/QĐ […]

Ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Ngày cập nhật: 03/01/2017 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Môi trường Nam Định (sau đây gọi tắt là công ty) quy định cụ thể nguyên tắc hoạt động, tổ chức bộ máy, các mối quan hệ công tác và quy trình giải quyết công việc của […]

Quy chế về chế độ làm việc của Ban kiểm soát

Ngày cập nhật: 03/01/2017 Quy chế về chế độ làm việc của Ban kiểm soát và mối quan hệ phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty được áp dụng trong mọi hoạt động của BKS; quy định cụ thể về nguyên tắc, nhiệm vụ, quyền hạn của các Kiểm soát […]

Ban hành quy chế tổ chức hoạt động và phân công nhiệm vụ Ban Giám đốc

Ngày cập nhật: 03/01/2017 Ban hành kèm theo Quyết định này là Quy chế tổ chức hoạt động và phân công nhiệm vụ Ban Giám đốc, mối liên hệ giữa Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường Nam ĐịnhXem thêm CÔNG TY CỔ PHẦNMÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH  Số: 82/QĐ-HĐQT […]

Hotline: 02283.3848.141
Chat Facebook
Gọi điện ngay