Tài liệu ĐHCĐ 2023

1. TB mời họp ĐHĐCĐ năm 2023 Xem ngay

2. Giay xac nhan tham du Xem ngay

3. Giay uy quyen tham du Xem ngay

4. Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2023 Xem ngay

5. TB Bầu cử bổ sung thành viên ban kiểm soát năm 2023 Xem ngay

5.1. Cac mau don đề cử, ứng cử (s) Xem ngay

6. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ 2023 Xem ngay

7. Quy chế bầu cử bổ sung thành viên ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ 2023 Xem ngay

8. Hướng dẫn đề cử, ứng cử viên để bầu BS thành viên BKS tại ĐHĐCĐ 2023 Xem ngay

9. NQ DHCD (Dự thảo) Xem ngay

10. BB DHCD (Dự thảo ) Xem ngay

11. Báo cáo tổng kết sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng năm 2023 Xem ngay

12. Báo cáo kiểm điểm HĐQT tại ĐHĐCĐ nam 2023 Xem ngay

13. BC giám sát hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 Xem ngay

14. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán 2023 Xem ngay

15. Tờ trình Thông qua Kết quả SXKD, ……..chi trả cổ tức, kế hoạch 2023 Xem ngay

16. Tờ trình báo cáo mức chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS 2023 Xem ngay

17. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC…….2023 Xem ngay

18. Tờ trình sửa đổi điều lệ công ty, quy chế nội bộ quản trị, quy chế hoạt động của BKS Xem ngay

19. Tờ trình bầu bổ sung thành viên ban KS tại ĐHĐCĐ 2023 Xem ngay

20. TT phân phối LN còn lại (2016-2020) Xem ngay 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline: 02283.3848.141
Chat Facebook
Gọi điện ngay