Tài liệu ĐHĐCĐ 2024

1. Thông báo mời họp tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024

2. Giấy xác nhận tham dự

3. Giấy ủy quyền tham dự

4. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

5. Thông báo bầu cử bổ sung thành viên HĐQT

5.1 Các mẫu đơn đề cử, ứng cử (s)

6. Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

7. Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT

8. Hướng dẫn đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT NK 2021-2026

9. NQ DHCD (Dự thảo)

10. BB DHCD (Dự thảo )

11. Báo cáo SXKD năm 2023

12. Báo cáo của HĐQT

13. Báo cáo Ban kiểm soát

14 TT thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2023 TT kết quả SXKD, PA phân phối LNST, chi trả cổ tức 2023; KH 2024

15 TT kết quả SXKD, PA phân phối LNST, chi trả cổ tức 2023; KH 2024

16. TT báo cáo mức chi trả tièn lương thù lao 2023, KH chi trả tiền lương thù lao 2024

18. TT miễn nhiệm thành viên BKS giữa nhiệm kỳ

17. TT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2024

19. TT miễn nhiệm và bổ sung thành viên HĐQT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline: 02283.3848.141
Chat Facebook
Gọi điện ngay