Quy chế tuyển dụng lao động của Công ty Cổ phần Môi trường Nam Định

Ngày cập nhật: 03/01/2017

Nhằm tuyển dụng lực lượng lao động theo đúng trình tự, thủ tục, yêu cầu công việc, đảm bảo lực lượng lao động đáp ứng nhu cầu phục vụ lao động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và phù hợp với các quy định của Bộ luạt Lao động nước CHXHCNVN.

CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH 

Số: 95/QĐ-HĐQT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Nam Định, ngày 4 tháng 10  năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế tuyển dụng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH

– Căn cứ Bộ luật lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

– Căn cứ Quyết định số 439/QĐ-UBND ngày 07 tháng 03 năm 2016 của UBND Tỉnh Nam Định về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty TNHH một thành viên Môi trường Nam Định thành Công ty cổ phần;

– Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định;

– Căn cứ Nghị quyết Hội nghị người lao động ngày 03 tháng 10 năm 2016.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành quy chế tuyển dụng lao động của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định (có bản quy chế chi tiết kèm theo).

Điều 2. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày 04 tháng 10 năm 2016

Điều 3. Ban Giám đốc, các Phòng Tổ chức – hành chính, Kế hoạch – kỹ thuật – vật tư, Tài chính – Kế toán, Ban Kiểm tra & nghiệm thu DVMT, các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 Nơi nhận:
– Như điều 3;
– HĐQT công ty
– Lưu TC-HC.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH    
Triệu Đức Kiểm

QUY CHẾ TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH

(Ban hành kèm theo quyết định số 95/QĐ-HĐQT ngày 04 tháng 10 năm 2016

 của Công ty Cổ phần Môi trường Nam Định)

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích

Nhằm tuyển dụng lực lượng lao động theo đúng trình tự, thủ tục, yêu cầu công việc, đảm bảo lực lượng lao động đáp ứng nhu cầu phục vụ lao động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và phù hợp với các quy định của Bộ luật Lao động nước CHXHCNVN.

Điều 2. Phạm vi áp dụng

Thống nhất áp dụng cho toàn bộ hoạt động tuyển dụng của công ty theo đúng nguyên tắc và tiêu chuẩn đối với từng loại hình công việc (trừ lao động mùa vụ hoặc làm công việc nhất định có thời hạn dưới 1 năm).

Điều 3. Xây dựng kế hoạch tuyển dụng lao động 

Hàng năm, căn cứ kế hoạch SXKD, công ty xây dựng kế hoạch sử dụng lao động;

Trên cơ sở khả năng tạo thêm việc làm mới, số lao động cần thay thế cho số lao động nghỉ hưu, số lao động cần cân đối lại cho phù hợp của các đơn vị trực thuộc công ty; lập kế hoạch tuyển dụng lao động.

Kế hoạch tuyển dụng cần thể hiện được các chỉ tiêu về số lượng, chất lượng, loại hình lao động, thời điểm tuyển dụng;

Phòng tổ chức – hành chính trình kế hoạch tuyển dụng lao động để giám đốc công ty trình Chủ tịch HĐQT xem xét quyết định.

CHƯƠNG II

TUYỂN DỤNG VÀ KÝ KẾT HĐLĐ

Điều 4: Nguồn tuyển dụng lao động

Là công dân Việt Nam, có nhu cầu làm việc ổn định tại công ty và có đủ điều kiện đáp ứng các tiêu chuẩn xét tuyển hoặc thi tuyển tại quy chế này.

Công ty ưu tiên xét tuyển nguồn lao động tại địa phương và con em trong công ty, nếu có kế hoạch tuyển dụng với số lượng nhiều thì sẽ thông báo tuyển dụng lao động rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Điều 5. Hồ sơ tuyển dụng lao động bao gồm:

– Bản sơ yếu lý lịch rõ ràng, người khai phải ký tên cam đoan khai đúng sự thật, có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc đơn vị nơi đang công tác, có dán ảnh 4×6;

– Đơn xin việc làm;

– Giấy khám sức khỏe của cơ sở y tế có thẩm quyền;

– Bản chính các văn bằng, chứng chỉ (để đối chiếu) và bản sao có công chứng: Văn bằng chứng chỉ, bảng kết quả học tập; Giấy khai sinh; Sổ BHXH xác nhận quá trình công tác (nếu có); hộ khẩu, chứng minh thư nhân dân.

Điều 6. Tiêu chuẩn xét hoặc thi tuyển lao động

1. Tiêu chuẩn chung:

– Đối với lao động tuyển dụng lần đầu, chưa qua quá trình công tác (chưa có sổ BHXH): Nam không quá 30, nữ không quá 25. Trong trường hợp đặc biệt về tuổi tác, tùy từng giai đoạn công ty có thể xem xét tuyển lao động có tuổi đời lớn hơn.

– Đối với lao động chuyển công tác đến (đã có sổ tham gia BHXH từ 3 năm trở lên), nam không quá 35 tuổi và nữ không quá 30 tuổi.

– Có phẩm chất đạo đức tốt, không vi phạm pháp luật, không mắc tệ nạn xã hội;

– Sức khỏe tốt, không mắc các bệnh truyền nhiễm

2. Đối với lao động gián tiếp làm chuyên môn nghiệp vụ tại văn phòng công ty hoặc các đơn vị trực thuộc công ty:

– Trình độ đại học trở lên theo chuyên ngành cần tuyển

– Ngoại ngữ và tin học văn phòng trình độ B trở lên

– Tác phong nhanh nhẹn, ngoại hình khá

3. Đối với lao động trực tiếp:

– Công nhân là lao động kỹ thuật (thợ điện, lái xe…) phải có bằng tốt nghiệp nghề, giấy chứng nhận nghề theo tiêu chuẩn quy định của Nhà nước.

– Đối với lao động phổ thông, trình độ văn hóa từ tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên.

4. Tùy vào điều kiện, tình  hình sản xuất thực tế và trường hợp đặc biệt do giám đốc công ty xem xét, quyết định.

Điều 7. Tổ chức tuyển dụng

– Căn cứ hồ sơ đăng ký xin việc, Ban tuyển dụng hoặc người được giao tuyển dụng (do Chủ tịch HĐQT chỉ định hoặc quyết định thành lập) của công ty sẽ xem xét sơ tuyển hồ sơ tuyển dụng, đồng thời sơ tuyển kiểm tra thể lực, kiểm tra trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để lập danh sách trình giám đốc quyết định cho tham gia xét, thi tuyển vào học việc hoặc thử việc.

– Thời gian thử việc theo đúng quy định của Bộ luật Lao động và quy chế của công ty.

– Mức tiền lương, tiền công trong thời gian thử việc, học việc do hai bên thỏa thuận;

– Trong thời gian học việc, thử việc, mỗi bên đều có quyền hủy bỏ thỏa thuận mà không phải bồi thường, nếu học việc, thử việc không đạt yêu cầu mà hai bên đã thỏa thuận.

– Kết quả học việc, thử việc được đánh giá bằng một bản nhận xét của đơn vị người lao động thực hiện học việc hay thử việc với kết luận đạt hay không đạt

– Ban tuyển dụng hoặc Chủ tịch HĐQT công ty sẽ xem xét quyết định chính thức tuyển dụng.

Điều 8. Ký hợp đồng lao động.

1. Sau khi hết thời gian thử việc, học việc nếu đạt yêu cầu, Chủ tịch HĐQT và người lao động phải thực hiện ký giao kết HĐLĐ, công ty sẽ bố trí việc làm cho người lao động, người lao động có trách nhiệm làm việc theo điều khoản đã ghi trong Hợp đồng lao động.

2. Loại hình HĐLĐ, thời hạn ký kết, mức lương và các điều kiện làm việc khác được ghi trong HĐLĐ phải theo đúng quy định của Bộ luật Lao động, thỏa ước lao động tập thể và quy chế trả lương của đơn vị.

3. Trong trường hợp do nguyên nhân bất khả kháng hoặc có lý do khách quan, chính đáng, công ty và người lao động có thể thỏa thuận bố trí lại thời điểm bắt đầu nhận việc.

Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày HĐLĐ đã giao kết có hiệu lực thi hành, nếu người lao động không đến công ty làm việc mà không có lý do chính đáng, không được công ty chấp thuận thì công ty có quyền đơn phương ra quyết định hủy bỏ HĐLĐ đã được hai bên ký kết.

Điều 9. Bố trí công việc.

Sau khi ký kết HĐLĐ, công ty có trách nhiệm:

1. Bố trí, sắp xếp việc làm, quản lý người lao động được tuyển dụng vào làm việc tại công ty.

2. Giám đốc công ty có quyền phân công, điều động người lao động đến làm việc ở vị trí việc làm mới trong nội bộ công ty, mọi quyền lợi của người lao động được tính liên tục theo quy định của Nhà nước và của công ty.

3. Bố trí, sắp xếp tạo điều kiện cho người lao động làm việc trong công ty tham gia các khóa học tập huấn, bổ sung kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, các khóa học dài hạn đào tạo chuyên môn khi cần thiết.

Điều 10. Quyền lợi và trách nhiệm của người lao động.

1. Phải xác định chuyên tâm làm việc ổn định tại công ty, hoàn thành tốt mọi chức trách nhiệm vụ được giao;

2. Trong quá trình làm việc, người lao động có trách nhiệm chấp hành tốt đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nghiêm chỉnh chấp hành các quy chế, quy định, nội quy, kỷ luật lao động của công ty, sự chỉ đạo trực tiếp của cán bộ phụ trách đơn vị và lãnh đạo công ty; thường xuyên phấn đấu học tập, tiếp thu kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao trình độ tay nghề

3. Người lao động hoàn thành tốt công việc được giao sẽ được nâng lương, tham gia thi nâng bậc nghề, nâng ngạch theo quy định của Bộ luật Lao động, Quy chế và nhu cầu sử dụng lao động của công ty; được xét khen thưởng theo quy chế của công ty.

4. Trường hợp người lao động vi phạm nội quy kỷ luật lao động trong quá trình làm việc sẽ phải chịu các hình thức kỷ luật theo quy định của Bộ luật Lao động và các quy định khác của công ty.

CHƯƠNG III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 11. Trách nhiệm của giám đốc công ty.

1. Chỉ đạo thực hiện công tác tuyển dụng lao động để đảm bảo tính công khai dân chủ và nghiêm túc, thực hiện đúng những quy định của quy chế này;

2. Bố trí người lao động được tuyển dụng làm việc đúng với chức danh tuyển dụng và quản lý người lao động làm việc trong công ty.

Điều 12. Phòng tổ chức – hành chính công ty có nhiệm vụ:

1. Giúp giám đốc trong việc xây dựng kế hoạch tuyển dụng lao động hàng năm của công ty, đề xuất danh sách lao động cử đi học, tập huấn nâng cao tay nghề hàng năm.

2. Tham mưu trong việc tổ chức tuyển dụng lao động của công ty khi có yêu cầu tuyển dụng

3. Là thường trực trong việc chọn tuyển người vào làm việc tại công ty và các nhiệm vụ liên quan trong việc ký kết HĐLĐ.

Điều 13. Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc công ty có nhiệm vụ:

1. Báo cáo tình hình lao động của đơn vị đến giám đốc công ty hoặc qua phòng tổ chức – hành chính.

2. Phối hợp thực hiện các nhiệm vụ tuyển chọn lao động cho bộ phận liên  quan và đơn vị mình

Điều 14. Điều khoản thi hành.

Quy chế này đã được thông qua Hội nghị người lao động ngày 03/10/2016 và được áp dụng thống nhất trong toàn công ty kể từ ngày ký ban hành.

Ban giám đốc, trưởng các phòng chuyên môn nghiệp vụ, trưởng các đơn vị sản xuất trực thuộc và cán bộ công nhân viên trong công ty có trách nhiệm thực hiện quy chế này.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Triệu Đức Kiểm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline: 02283.3848.141
Chat Facebook
Gọi điện ngay